بدزبانی کودک

بدزبانی، ‌تنها از راه آموختن و مواجه شدن با کلمات نامناسب به وجود می‌آید، بنابراین باید موقعیت‌هایی را که طی آن ممکن است کودک این کلمات نامطلوب را بشنود، محدود کنید.

بازدید کل : 965 - بازدید امروز : 1